Beschermheer André van Duin
Nieuwsbrief
© Rotterdamse Artiesten Club 2019
UITNODIGING Het bestuur van de Rotterdamse Artiestenclub heeft het genoegen alle leden uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering In het restaurant van de Anatole France (Anatole Franceplaats 2) op maandagmiddag 11 april 2022, aanvang 14:00 uur. Partners van leden, evenals donateurs van de RAC, kunnen deze vergadering als belangstellenden bijwonen, zij hebben echter géén stemrecht. AGENDA 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV van 15 april 2019 (vorige ALV) 4. Mondeling verslag Public Relations en activiteiten 5. Financiën Financieel verslag van de penningmeester (zie bijlagen) Décharge van de penningmeester na verklaring Kascommissie Begroting van 2022 jaarlijkse contributie Jaarlijkse Benoeming Kascontrolecommissie. Huidige kascommissie: Kees Houtman, Mary Beukers, reserve Peter Steijaart 6. Bestuur: Margot van Tilborg, voorzitter herverkiesbaar in 2020 Aat de Jong, penningmeester herverkiesbaar in 2022 Ap van den Arend, secretaris herverkiesbaar in 2020 Riet de Winter, Algemeen Bestuurslid herverkiesbaar in 2020 Henk Schouten Bestuurslid Social Media herverkiesbaar in 2022 Voorstel om Hans Rademaker toe te voegen aan het bestuur Leden die een functie in het bestuur willen vervullen, worden van harte uitgenodigd zich te melden bij Ap van den Arend, secretaris. 7. Rondvraag