© Rotterdamse Artiesten Club 2019
Beschermheer André van Duin
Nieuws
Beste leden en donateurs van de Rotterdamse Artiesten Club. Door de gunstige ontwikkelingen betreffende de problematiek rond de Coronacrisis heeft het bestuur en de mensen van Anatole France besloten om gefaseerd de middagbijeenkomsten op maandag weer op te starten en wel per 15 juni 2020. In bijgaande nieuwsbrief wordt de gang van zaken uitgelegd.
Nieuwsbrief
Huidige situatie Als club en samenleving gaan we al maandenlang gebukt onder de perikelen van het Corona-virus. Om redenen van volksgezondheid volgen we natuurlijk de aanwijzingen en regels van de overheid stipt op. Het bestuur bekijkt, al naar gelang de ontwikkelingen, wat er mogelijk is om als club toch te doen waarvoor we zijn opgericht. Zoals op dit moment de vlag er bij hangt lijkt het mogelijk om in zeer beperkte mate weer bescheiden bijeenkomsten te houden. Uiteraard moet daarbij rekening gehouden worden met de geldende voorschriften. Ook is in dit geval de eigenaar/beheerder van Anatole France bepalend voor wat er wel of niet in het gebouw plaatsvindt. Hoe kunnen we daarmee omgaan? In overleg met Anatole France heeft het bestuur besloten om op 15 juni, als de regels weer niet worden aangescherpt, voor het eerst weer een RAC soosmiddag te houden. Dat zal onder strikte voorwaarden moeten plaatsvinden. Ten eerste geldt een maximum van 30 deelnemers (buiten het bedienend personeel). Dat is tevens het maximum aantal personen dat met inachtneming van de 1,5 meter in de zaal past De gedragsregels blijven onverminderd van toepassing (1,5 meter afstand, hoesten/snuiten in uw elleboog) Ook moeten degenen die willen deelnemen zich vooraf aanmelden. Uitsluitend onder die voorwaarden is het bestuur bereid, in samenwerking met Anatole France hieraan mee te werken. Wat betekent dat nu in de praktijk? Wat betreft de muziek zal er maximaal door 4 muzikanten worden opgetreden. Voor de bewoners van Anatole France worden vooralsnog maximaal 6 plekken gereserveerd. Voor leden en donateurs van de RAC blijven er dan 20 plaatsen over. Degenen die de soosmiddag willen bezoeken dienen zich tussen 10 en 14 juni telefonisch te melden bij John Anders op nummer 06 53602610 en wel tussen 09:00 en 17:00 uur. Niet via de voicemail inspreken want we kunnen niet terugbellen. Om een zo eerlijk mogelijke verdeling te realiseren kunt u alleen reserveren voor uzelf, of eventueel uw partner, en voor één maandagmiddag per keer. Introducés zijn voorlopig niet mogelijk. Bij aankomst worden u (verplicht) enkele vragen gesteld. Mochten er meer dan 20 meldingen binnenkomen, dan geldt dat de eerste 20 toegang zullen krijgen en eventueel volgenden als eerste in aanmerking komen voor de volgende gelegenheid. Want VOL IS VOL !!!!! Hoe daarna verder? Na deze eerste bijeenkomst zal het bestuur bezien of voortzetting mogelijk is. Dat hangt natuurlijk ook af van wat de regelgeving aan verruiming of inkrimping biedt. We zullen proberen via de website en Facebook alle leden zo goed mogelijk te blijven informeren.