Beschermheer André van Duin
© Rotterdamse Artiesten Club 2019
NOTULEN AGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 11 april 2022 Op 11 april jongstleden vond de ALV plaats, met voltallig bestuur en een vertegenwoordiging van 13 leden en donateurs, op uitnodiging. Leden hebben stemrecht waar van toepassing, donateurs niet (maar uiteraard wel inbreng in de plenaire besprekingen). Margot opent als voorzitter de vergadering (de eerste na 3 jaar – de vorige ALV was in 2019) en heet alle aanwezigen welkom. Ap, notaris, meldt: geen ingekomen stukken. Henk Numeijer meldt dat hij de notulen van de vorige ALV niet heeft ontvangen. Terechte opmerking: door afwijkende procedure (vermelding van Agenda in de Raccer en niet in een afzonderlijke mailing) – omissie van de secretaris. Desondanks zijn de notulen in goed vertrouwen door de vergadering goedgekeurd. De notulen van deze vergadering zullen op korte termijn worden bekendgemaakt. Henk geeft verslag van de Public Relations en activiteiten: “afgelopen twee jaar hebben niet veel activiteiten kunnen plaatsvinden. Vanaf het begin van Corona in maart 2020 organiseerden we vanaf juni 12 soosmiddagen, echter in november weer full stop, met avondklok. Dit jaar zijn er vanaf februari weer soosmiddagen, waarbij de drukte waarneembaar toeneemt. De Raccer verschijnt met grote regelmaat. En eind deze maand (25 april) wordt de eerste soosavond na lange tijd georganiseerd. Penningmeester Aat de Jong neemt de uitgedeelde financiële bijlage door. Omdat er in Coronatijd weinig voorspelbare – en dus calculeerbare – activiteiten waren, is het budget voor 2020 als p.m. (pro memorie) in het overzicht opgenomen. Voor 2023 komt naar verwachting wel een gespecificeerd budget. De vergadering verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid op advies van de Kascommissie, met als woordvoerder Peter Steijaart. Het bestuur had al eerder besloten (en dit ook naar de leden gecommuniceerd) dat de contributies voor 2020 en 2021 niet geïnd zouden worden. Ook dit wegens weinig te financieren activiteiten. Voor 2022 zal de contributie wél van toepassing zijn. Leden die tóch betaald hadden voor 2020 en/of 2021: die betaling schuift in principe door naar dit jaar. Voor 2022 blijven de contributies gelijk. Het bestuur stelt wel voor de contributie voor het eerst in 15 jaar (!) te verhogen, en wel met 10 euro. De vergadering gaat akkoord. Verder meldt Aat sinds 2006 penningmeester te zijn, en spreekt de verwachting uit dat hij over 2 jaar (dus in 2024) het stokje kan overdragen. Kandidaten voor deze functie worden gewaardeerd.... Wanbetalers worden na 1 jaar geroyeerd – is nu 2 jaar. Ook hiermee gaat de vergadering akkoord. Rink Groenveld brengt in dat hij nog steeds als lid wordt gezien, hoewel hij geen artiest is – nog als partner van Frans Vrolijk. De regel is, dat partners van overleden leden tóch als volledig lid geregistreerd blijven. Henk Numeijer brengt in dat artiesten eigenlijk betaald horen te worden, in plaats van betalen. Logische gedachte, maar de RAC is opgericht als artiesten voor artiesten – later zijn daar belangstellenden bijgekomen, de donateur-leden. Deze betalen een iets hogere bijdrage – die nog steeds mijlenver ligt onder wat je normaal kwijt bent om voorstellingen c.q. artiesten bij te wonen. Dit kan ook alleen omdat alle artiesten en musici dit vrijwillig doen, in principe voor elkaar. Dat verklaart het verschil; wel is er bij leden een leeftijdsonderscheid, met de grens op 65 jaar, die bij donateurs niet geldt. Het bestuur zal zich daar nog over buigen. Jaarlijkse Benoeming Kas Controle Commissie: Paul Morak en Kees Houtman, met als reservisten Peter Steijaart en Pieter van de Kemp. Omdat Henk Schouten teveel op zijn bord heeft (PR, Raccer én website) stelt het bestuur voor om Hans Rademaker (John Anders) aan het bestuur toe te voegen, die dan de PR-tak van Henk overneemt. De vergadering gaat akkoord. Riet de Winter geeft aan haar taken als bestuurslid neer te leggen om gezondheidsredenen. Wel blijft zij twee kerntaken vervullen: het bellen van de jarige leden, en de kaartverkoop voor de Tombola op soosavonden. Pieter van der Kemp biedt zijn persoonlijke chauffeur aan om haar uit Delft op te halen en weer thuis te brengen voor alle activiteiten van de RAC. Telefoongegevens tussen beide zijn uitgewisseld. Namens de RAC bedankt de voorzitter haar met een boeket. Het bestuur blijft verder ongewijzigd: in 2023 zijn de volgende momenten van verkiesbaarheid. Henk Numeijer spoort het bestuur aan om meer aan ledenwerving te doen, en dan ook richten op een jongere leeftijdsgroep. Na een gesprek in de vergadering is de conclusie dat die “verantwoordelijkheid eigenlijk bij alle leden ligt”. Pieter van de Kemp geeft aan vaak talentenjachten te hebben georganiseerd (ook een bron voor ledenwerving), destijds op de boot “De Smaragd”. Hij waarschuwt daarbij wel dat dit erg veel werk met zich meebrengt. Ap van den Arend daagt iedereen uit om met ideeën naar hem toe te komen – of bellen c.q. mailen – ter verbetering of aanvulling van onze activiteiten als RAC. Jan Jansen meldt dat hij de ene keer wel, en de andere keer niet op de verjaardag lijst staat. Het bestuur zal dit nakijken en corrigeren. De vermelde verjaardagen in de Raccer mogen ook over een kortere periode. Vermelding in de Raccer van overleden leden en nieuwe leden wordt ook op prijs gesteld. Op dit moment heeft de RAC geen sponsor. Pieter van de Kemp biedt aan om de RAC te financieel te ondersteunen. Het bestuur komt daar bij hem op terug. Hij gaat dit jaar de Raccer die naar de leden wordt gestuurd sponsoren. Aat zal hem een rekening sturen over de kosten die dit jaar aan de Raccer worden besteed. Ook heeft hij een keyboard over, dat hij graag aan de RAC doneert. Op 30 april wordt in het Inntel Hotel een avond georganiseerd met Rotterdamse ondernemers waarvoor de voorzitter en de PR man van de RAC zijn uitgenodigd, om sponsoren en/of geïnteresseerden te zoeken, bijvoorbeeld voor het organiseren van een Rotterdamse talentenjacht. Het doel: meer leden voor de RAC verwerven. De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng, en sluit de vergadering.